Blog

Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất mới nhất năm 2022

Tranh chấp về đất đai là một trong những tranh chấp xảy ra phổ biến và rất phức tạp. Đa số các tranh chấp về đất đai thường được giải quyết bằng con đường Tòa án. Một trong những biện pháp hữu hiệu để giải quyết tranh chấp đất đai và giảm tải áp lực công việc đối với Tòa án là tăng cường công tác hòa giải. Cùng Bất động sản Vinhome tìm hiểu về thủ tục hòa giải cũng như biên bản hòa giải tranh chấp đất đai qua bài viết dưới đây.

biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

Xem thêm:

I. Mẫu đơn biên bản hòa giải tranh chấp đất đai năm 2022

Tải mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai mới nhất năm 2022 TẠI ĐÂY.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Xà …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Hoà giải tranh chấp đất đai giữa ông (bà)……………. với ông (bà) ….

Căn cứ theo đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất đề ngày …. của ông (bà) …. Địa chỉ …. …….

Hôm nay, hồi….giờ….ngày……tháng…..năm…, tại……………, thành phần gồm có:

1. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai:

– Ông (bà) ………………….. Chủ tịch Hội đồng, chủ trì

         – Ông (bà)………………………………..chức vụ…… ……..………

– Ông (bà)………………………………..chức vụ…… ……..………

         2. Bên có đơn tranh chấp:

– Ông (bà)…………..chức vụ………….., đơn vị…………. (nếu là tổ chức).

– Ông (bà)…………………………Số CMND………………….

Địa chỉ nơi ở hiện tại:  …………………………….

3. Người bị tranh chấp đất đai: .

– Ông (bà)……………….chức vụ……………, đơn vị……….. (nếu là tổ chức).

-Ông (bà)…………………………Số CMND……………..

Địa chỉ nơi ở hiện tại:  …………………………………………

4. Người có quyền, lợi ích liên quan (nếu có):

– Ông (bà)………………..chức vụ……………., đơn vị…………. (nếu là tổ chức).

– Ông (bà)…………………………Số CMND………………….

Địa chỉ nơi ở hiện tại:  ………………………………………….

Nội dung:

– Người chủ trì: Nêu rõ lý do hoà giải, giới thiệu thành phần tham dự hoà giải, tư cách tham dự của người tranh chấp, người bị tranh chấp và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Công bố nội dung hoà giải, hướng dẫn các bên tham gia hoà giải, cách thức hoà giải để đảm bảo phiên hoà giải có trật tự và hiệu quả.

– Cán bộ địa chính báo cáo tóm tắt kết quả xác minh (lưu ý không nêu hướng hòa giải).

–  Ý kiến của các bên tham gia hoà giải:

+ Ý kiến phát biểu của người tranh chấp (nêu nội dung, yêu cầu hoà giải, tài liệu chứng minh …);

+ Ý kiến phát biểu của người bị tranh chấp (phản biện lại ý kiến của người có đơn tranh chấp, tài liệu chứng minh, yêu cầu …);

+ Ý kiến của người có liên quan;

+ Ý kiến của các thành viên Hội đồng hoà giải.

– Kết luận: Trên cơ sở các ý kiến tại phiên hoà giải và thông tin, tài liệu thu thập được, người chủ trì kết luận các nội dung sau:

+ Diện tích đất đang tranh chấp có hay không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

+ Những nội dung đã được các bên tham gia hoà giải thoả thuận, không thoả thuận. Trường hợp không thoả thuận được thì ghi rõ lý do;

+ Hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất trong trường hợp hoà giải không thành.

         + Trường hợp hòa giải thành thì ghi rõ trong Biên bản: Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp không có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành hôm nay thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cấp xã) sẽ tổ chức thực hiện kết quả hòa giải thành.

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; Biên bản được lập thành … giao cho người tranh chấp, người bị tranh chấp mỗi người một bản và lưu tại UBND … một bản.

Người chủ trì

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản

(ký, ghi rõ họ tên)

Các bên tranh chấp đất đai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Các thành viên Hội đồng hòa giải

(Ký, ghi rõ họ tên)

Các bên có liên quan

(Ký, ghi rõ họ tên)

II. Ý nghĩa của việc hòa giải tranh chấp đất đai là gì?

Hòa giải tranh chấp đất đai có một vai trò quan trọng bởi nếu như hòa giải thành công thì có nghĩa là tranh chấp đất đai sẽ kết thúc. Đồng thời, hạn chế được sự tốn kém phiền hà cũng như giảm bớt được công việc với Tòa án. Bên cạnh đó, nó còn giúp duy trì được các mối quan hệ, đoàn kết trong nội bộ. Hơn nữa, hòa giải còn giúp cho các đương sự hiểu biết hơn và thông cảm cho nhau hơn, giảm bớt các mâu thuẫn và ngăn chặn tội phạm từ bất đồng tranh chấp đất đai phát sinh. Chính vì vậy, theo Luật Đất đai năm 2003 đã quy định hòa giải là thủ tục đầu tiên được thực hiện trong quá trình tranh chấp đất đai.

Ngoài ra, hòa giải còn có ý nghĩa đối với trật tự xã hội. Trường hợp nếu như hòa giải tranh chấp không thành, nó cũng giúp cho các bên nắm rõ được các quyền và nghĩa vụ của mình và giảm bớt được những mâu thuẫn. Đồng thời, hòa giải tranh chấp đất đai còn giữ được trật tự an ninh, công bằng xã hội. Mặt khác, việc hòa giải cũng góp phần tăng cường được ý thức pháp luật trong nhân dân.

mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

III. Các nội dung trong biên bản hòa giải tranh chấp đất hiện nay.

Biên bản hòa giải bao gồm có các nội dung như sau: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; các thành phần tham gia hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp; nguyên nhân phát sinh tranh chấp (dựa theo kết quả xác minh, tìm hiểu); những ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận hoặc không thỏa thuận.

Biên bản hòa giải phải có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch Hội đồng; các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải và các thành viên tham gia hòa giải. Ngoài ra, biên bản còn phải được đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau đó, biên bản này sẽ được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản nếu các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản, khác với nội dung đã thống nhất trong khi biên bản hòa giải thành công. Lúc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét và giải quyết đối với ý kiến bổ sung rồi tiến hành lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

IV. Các trường hợp cần có biên bản hòa giải tranh chấp đất đai mới được khởi kiện.

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP quy định về các trường hợp chưa có đủ điều kiện khởi kiện tranh chấp như sau:

  • Đối với tranh chấp, người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp được xác định là chưa có đủ điều kiện để khởi kiện.
  • Đối với những tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về các giao dịch liên quan đến các quyền sử dụng đất; tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất hay chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất;… thì thực hiện thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đai tranh chấp không phải là điều kiện để khởi kiện vụ án.

Như vậy, đối với tranh chấp quyền sử dụng đất bắt buộc phải thực hiện hoà giải tại UBND xã, phường nơi xảy ra tranh chấp.

mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

V. Quy trình thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai tiêu chuẩn

Căn cứ vào Điều 202 Luật Đất đai 2013 và Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP); quy trình làm thủ tục hòa giải được tiến hành như sau:

  • Bước 1: Nộp biên bản yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
  • Bước 2: Sau đó, UBND cấp xã tiến hành kiểm tra và xác minh tranh chấp
  • Bước 3: Tiến hành thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai
  • Bước 4: Tổ chức thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai
  • Bước 5: Lập đơn hòa giải tranh chấp đất đai

Lưu ý: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất tại UBND cấp xã phải được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất.

Trên đây là những chia sẻ của Bất động sản Vinhome về mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai mới nhất 2021. Hy vọng, bài viết này có thể giúp bạn biết rõ hơn về các thông tin pháp lý liên quan về mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai mới nhất 2021.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button